گروهک تروریستی موسوم به «توحید و جهاد» ابتدا در میان مردم با نام «گروه ابوبکر» شهرت یافت، این گروهک اولین اقدام ضدامنیتی و تروریستی خود را در صبحگاه چهارم اردیبهشت سال 88 انجام داد.